Renditingimused

1. Vara kasutamise tingimused

1.1. Rentnik on kohustatud kasutama rendihaagissuvilat korralikult ja heaperemehelikult, vastavalt
lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
1.2. Vara on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, sõiduks sporditreeningutel
ja võistlustel, õppesõiduks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
1.3. Haagissuvilas on keelatud loomad, samuti ei ole lubatud suitsetada. Nõuete rikkumisel on rahatrahv 200 €.
1.4. Rentnik võib sõiduki juhtimise haagissuvila veoks loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui
rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on
Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule
ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik
vastutab sellisel juhul kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest.
1.5. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema Eesti
Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 3 aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 21 eluaastat.
1.6. Rentnik on kohustatud kasutama vara ainult teedel, mis on teed teeseaduse mõttes ning
üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada haagissuvilat töömaal tööliste
eluasemena ilma Rendileandja eriloata.

2. Vajalikud dokumendid

2.1. Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B
kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Autoelamut võib
juhtida vähemalt 21 aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3
aasta.

3. Rentniku kohustused sõiduki kasutamisel

3.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt sõiduki üleandmist Rentniku
valdusse sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul, kui Rentnik ei
tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et sõiduk on rentimise
hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone sõiduki kohta.
3.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud sulgema Sõiduki aknad ja luugid, lukustama Sõiduki
uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni (olemasolul). Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik
tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima Sõiduki valvega parklasse.
3.3. Rentnik on kohustatud tagama sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise. Nende puudumisel
tasub Rentnik administreerimiskulud 20 eurot+asendatava asja/eseme maksumuse.
3.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete
eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud
trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale
tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete esitamisel
kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.

4. Rentniku vastutus

4.1. Rentnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk
on Rentniku valduses, v.a juhul, kui Rentnik tõendab, et sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine
toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas sõiduki
juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.4.
4.2. Rentnik ei vastuta sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad sõiduki
Lepingujärgse kasutamisega.
4.3. Rentnik on täies ulatuses vastutav sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest, kui:
4.3.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;
4.3.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne narkootilise aine mõju all;
4.3.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo
sooritamisel vms.);
4.3.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
4.3.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;
4.3.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduki dokumentatsioon ja/või sõiduki võtmed
kaotsi läinud või varastatud;
4.3.7. Rentniku hooletuse (sh p.3.3.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on sõiduk kaotsi läinud või
varastatud;
4.3.8. Sõidetud on tühja rehviga.
4.4. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:
4.4.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma
heakskiidetud remondiettevõtte hinnakirjale;
4.4.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies
ulatuses punktis 4.4.1. toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud
varuosad on Rendifirma omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendifirma poolt;
4.4.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas 100 € ühe
purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud
kasutuskõlbmatuks;
4.4.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu sõidukile tekitatud kahjustuse
tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Rendifirmale saamata
jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul, kui Rendifirma seda nõuab. Seisuaega arvestatakse
avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;
4.4.5. Lepingu punktis 4.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendifirmale saamata
jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni sõiduki sõidukorda viimiseni või sõiduki turuhinna
hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.
4.5. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb
kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on
Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad.
4.6. Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.
4.7. Kõik käesoleva lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita
neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Antud
summad on Rendileandjal õigus kinni pidada ka tagatisrahast.

5. Rendiperiood

5.1. Rendipäeva pikkuse arvestus käib täispäevades.
5.2. Rendiperiood algab reeglina esimesel rendipäeval alates kella 12.00 ning lõppeb rendiperioodi
lõpp-päeval hiljemalt kell 10.00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.
5.3. Lühimaks rendiperioodiks kõrghooajal (01.06 – 15.08) on 3 ööpäeva ja muul ajal 2 ööpäeva.
5.4. Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku täiendavalt ja see kajastub
lepingu lisas. Kui vara tagastatakse rohkem kui kaks tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, lisatakse
kogusummale  ühe öö tasu. Sellest tulenevalt palume rendifirmat teavitada võimalikest
muudatustest vara tagastamise aja ja/või koha suhtes võimalikult kiiresti.
5.5. Varal läbisõidupiirangut rendiperioodil ei ole.

6. Renditasu

6.1. Rendihinnas sisaldub korras ja hooldatud haagissuvila, 1-2 gaasiballooni, liikluskindlustus, wc kemikaalid, laetud aku ja pikendusjuhe. Lisateenuseid saab juurde tellida. Pikemal kui 5 päevasel lepingul on hinnas kuni 2 gaasiballooni.
6.2. Renditasu makstakse esitatud arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või
pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele hiljemalt 5 päeva enne rendiperioodi algust.
6.3. Rendihind ei sisalda sisekoristuse, välise suurpuhastuse (kui haagissuvila on väga tugevalt väljast
määrdunud), reoveepaagi ja WC tühjendamise maksumust.
6.4 Lisateenuste maksumused: Sisekoristus (üldkoristus, külmiku sulatus/puhastus, wc ja
reoveepaakide tühjendus+loputus, pliidi/ahju puhastus) maksumus on ettetellimisel/broneeringu
tegemisel 40 eurot. Kui aga koristusteenust ei ole ette tellitud ja klient tagastab haagissuvila
koristamata on maksumus 60 eurot. Haagissuvila tugeva määrdumise korral lisandub välipesu
maksumus 15 eurot. (tavamäärdumise eest rentnik ei vastuta). Haagissuvila keemilise puhastuse
maksumus on 150 eurot.

7. Broneerimine

7.1. Haagissuvila broneerimistasu on 30 % teenuste kogumaksumusest. Broneeringu tühistamisel või tellitud teenuste kasutamata jätmisel
broneerimistasu ei tagastata. Haagissuvilat saab broneerida kodulehe, meili- või telefoni teel. Peale
broneerimist teavitame 24 tunni jooksul klienti broneeringu võimalikkusest, peale mida on võimalik
tasuda broneeringu eest Trinvester OÜ arveldusarvele EE297700771002444236 LHV Pangas.
Broneerimistasu arvestatakse renditasu sisse. Broneering jõustub peale broneerimistasu laekumist
arveldusarvele. Broneeringu jõustumisest kinnitatakse Rentnikule meili- või telefoni teel.
Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata!

8. Tagatisraha

8.1. Enne vara üle andmist on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma tagatisraha lepingu nõuete
täitmise tagamiseks.
8.2. Tagatisraha suuruseks on vastavalt haagissuvilale 200-300 €. Lepingu lõppedes tagatisraha
tagastatakse hiljemalt 24 tunni jooksul, kui haagissuvilal ei ole avastatud varjatud kahjustusi ja ei ole
saabunud nõudeid kolmandatelt pooltelt võimalikest rikkumistest ja tekitatud kahjudest.
8.3. Pretensioonide korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk
tagastatakse Rentnikule.
8.4. Kindlustusjuhtumi vms. kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist.

9. Rendifirma kohustused

Rendifirma kohustub andma Rentnikule töökorras vara koos ettenähtud dokumentidega
kokkulepitud/Rendilepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna Lepingu eset
Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda
Lepingust.

10. Sõiduki hooldus

10.2. Vara tehnilise hoolduse teostab Rendifirma, Rentnik tagab igapäevase kontrolli haagissuvila
tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, haakeseadet, tulesid, alarmsüsteeme ning
käsipiduri korrasolekut.
10.3. Rentnik on kohustatud vara tagastama samas seisus, millisena s talle loovutati, st. puhtana
(reoveepaak tühi, wc paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud).
Sõiduki samas seisus mittetagastamise korral tasub Rentnik teenuste eest vastavalt Rendifirma
lisateenuste hinnakirjale. Koristusteenus on võimalik ette tellida haagissuvila broneerimisel.

11. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral

11.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest varale tekitatud kahjustustest,
sõidukiga toimunud avariist, sõiduki vargusest või rikkest.
11.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
11.3. Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi “Teade
Liiklusõnnetusest”, süüdlase allkirjaga, millega tagatakse süüdlase tuvastus.
11.4. Sõiduki rikke korral on Rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, kooskõlastades
remondikoha eelnevalt Rendifirmaga. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete või remondikulusid
ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.
11.5. Valduse kaotuse korral tuleb esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel
juhul kannab Rentnik kulud 100 % ulatuses.
11.6. Juhul, kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 11 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide
Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

12. Rendifirma vastutus sõiduki rikke korral

Rendifirma ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate
kahjude eest (reisi ärajäämine või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine, muud lisakulud jms.),
mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses haagissuvila rikkega.

13. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal

13.1. Lepingu ese tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas ning samas seisus,
milles Rentnik sõiduki sai. Rendileping loetakse lõpetatuks, kui sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on
saanud kinnituse sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud/Rendilepingus märgitud paigas.
13.2. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud sõidukit Rendifirmale kokkulepitud/Rendilepingus märgitud
ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma
politseile sõiduki kadumisest, kuulutab sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud
abinõud.
13.3. Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma kirjaliku nõusolekuta, on
Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, lisaks
kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise Rentniku
poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki
tagastamise hilinemisega.
13.4. Juhul, kui Rentnik tagastab haagissuvila Rendifirmale enne Rendilepingus määratud tähtaega, ei
ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu kasutamata päevade eest.

14. Sõiduki tagastamine

14.1. Haagissuvila tagastamisel teostavad vara ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos, kui ei ole
kokkulepitud teisiti.
14.2. Haagissuvila tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, sh. WC
kassett ja reoveepaagid tühjendatuna, haagissuvila seest põhjalikult koristatud.
14.3. Välipesu ei ole nõutav kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud.
Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud, vastavalt Rendifirma
lisateenuste hinnakirjale.
14.4. Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel, mida ei saa lugeda normaalseks
kulumiseks ja mis ei kuulu kindlustuse raames hüvitamisele, hüvitab Rentnik Rendifirma poolt valitud
remonditöökoja hinnakirja alusel.

15. Rendilepingu katkemine

15.1. Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud
Rendilepingutingimusi, on sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmed või ei tule toime sõiduki
ekspluatatsiooniga.
15.2. Kui vara kasutamine muutub võimatuks kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse
Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.
15.3. Kui Rendifirma nõuab Lepingu katkemist käeolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik
kohustatud sõiduki tagastama Rendifirmale vastavalt Rendifirma poolt määratud juhistele.
15.4. Rendilepingu ülesütlemisel Rendifirma poolt ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku
poolt tasutud renditasu ega tagatisraha. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt ja lähtutakse hea tava
põhimõttest.

16. Tasud

16.1. Kindlustusjuhtumist Rendileandjale mitteteavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata
rendipäevade kahekordse renditasu ja hüvitab Rendileandjale kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.
16.2. Kindlustus- või kahjujuhtumist, kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju
hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus. Sealhulgas Rendileandja saamata jäänud tulu.
16.3. Vara kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju
Rentnik vastavalt remondikoha hinnakirjale. Kui vara ei ole otstarbekas remontida või kahjustused on
liiga suured ja vara ei ole võimalik saada vähemalt sama heasse korda kui see oli enne, siis tuleb
Rentnikul hüvitada vara maksumus kuni 5000.- eurot.
Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik
nõusolek, mille kohane märge tehakse rendilepingusse.
Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse,
Azerbaidžaani, Türki ja Moldovasse.

17. Vaidluste lahendamine

Vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus. Rentnik tõendab oma allkirjaga, et on renditingimused läbi lugenud, nendest aru saanud ja nõus kõikide tingimustega, mis renditingimustes/lepingus kirjas.